You are currently viewing ความใกล้ชิดของศาสนา พุทธ-พราหมณ์ฮินดู

ความใกล้ชิดของศาสนา พุทธ-พราหมณ์ฮินดู

  • Post author:
  • Post category:My Blog

บนโลกเรานั้นมีศาสนามากมายหลายศาสนาอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าจะมีความเชื่อในศาสนาศาสนาอะไรโดยหลายประเทศก็มีการกำหนดศาสนาประจำชาติขึ้นเช่นกันเช่นประเทศไทย แต่ยังคงให้อิสระกับคนในชาติว่าสามารถนับถือศาสนาใดก็ได้ ซึ่งคนไทยส่วนมากนั้นแม้จะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆอยู่ ซึ่งการทำพิธีกรรมต่างๆนั้นในความเป็นจริงแล้วเป็นพิธีกรรมของทางพราหมณ์ ทางศาสนาพุทธนั้นจะเน้นเรื่องของความเรียบง่ายไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรเป็นพิเศษ จากความผสมกลมกลืนกันนี้เอง หลายคนจึงเข้าใจผิดคิดว่าการทำพิธีกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธ นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง ความใกล้ชิดของศาสนา ระหว่างสองศาสนาจนรวมกันกลายเป็นความเชื่อเพียงหนึ่งเดียว

ความใกล้ชิดของศาสนา ความนับถือและพิธีกรรม

จากที่เราได้กล่าวไปว่าคนส่วนมากนั้นที่นับถือศาสนาพุทธ แต่ในการทำพิธีกรรมหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นพิธีกรรมทางพราหมณ์ ยกตัวอย่างเช่น การตั้งศาล การทำวิธีบวงสรวงบูชาครู หรือพิธีกรรมใหญ่ๆของประเทศอย่างพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ก็เป็นพิธีทางพราหมณ์ทั้งสิ้น สาเหตุที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นพิธีกรรมของทางศาสนาพราหมณ์นั้นเข้ามาประสมกลมกลืนกับศาสนาพุทธอย่างแยกจากกันไม่ได้อาจมีธิพลมาจากประเทศอินเดียเนื่องจากเราได้รับอิทธิพลการนับถือศาสนาพุทธมาจากประเทศอินเดียเช่นกัน แต่ตอนที่ได้มีธรรมทูตมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยซึ่งนอกจากศาสนาพุทธแล้วก็ยังมีการนำเอาความเชื่อและวัฒนธรรมบางอย่างมาสู่คนไทยอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นบางคนก็มีการเคารพเทพต่างๆของทางพราหมณ์อย่างเช่น พระพิฆเนศ พระแม่องค์ต่างๆ เป็นต้น

พุทธแท้เป็นอย่างไร

ในเนื้อแท้ของศาสนาพุทธที่จริงแล้วแต่ไม่ได้เน้นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆมาก โดยใจความสำคัญของศาสนาพุทธนั้นจะเน้นในเรื่องของการกำจัดกิเลสและการดูจิตเจริญภาวนา เพื่อให้เรานั้นหลุดพ้นมองเห็นความเป็นจริงของโลกและไปยังจุดสูงสุดของการปรินิพพานคือสุขสงบหลังจากรู้แจ้งแล้วซึ่งทุกสิ่ง แต่การที่มีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความเชื่อเรื่องเทพองค์ต่างๆก็ไม่ใช่สิ่งผิดแต่อย่างใด ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อของคนเรานั้นสามารถเชื่อแบบไหนก็ได้ตามที่ใจเราต้องการ อยู่ที่ว่าเราจะนำความเชื่อนั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรและความเชื่อนั้นส่งผลกับตัวเราและสิ่งรอบตัวอย่างไร หากเป็นสิ่งที่ดีและไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ว่าเราจะมีความเชื่อและศรัทธาเรื่องใดก็ตาม